ماشین کیسه پر کن تجهیزات جانبی

نمایشگاه خوراک دام ، طیور و صنایع وابسته - نمایشگاه بین المللی

سال ۹۴

نمایشگاه خوراک دام ، طیور و صنایع وابسته - نمایشگاه بین المللی

سال 95

نمایشگاه خوراک دام ، طیور و صنایع وابسته - نمایشگاه بین المللی

سال 96

نمایشگاه خوراک دام ، طیور و صنایع وابسته - نمایشگاه بین المللی

سال 98